Visie

Deze visietekst wil een fundament zijn voor hoe we onze Scholengroep organiseren, leiden, vormgeven, ontwikkelen en uitdragen.Ze vormt mee de basis in onze tempel van ontwikkeling en richt zich op het realiseren van het dak van de tempel met oog voor kernprocessen, leiderschap en de 4 pilaren: onze mensen, cultuur, structuur en systemen.

Inleiding

Deze visietekst wil een fundament zijn voor hoe we onze Scholengroep organiseren, leiden, vormgeven, ontwikkelen en uitdragen.

Ze vormt mee de basis in onze tempel van ontwikkeling en richt zich op het realiseren van het dak van de tempel met oog voor kernprocessen, leiderschap en de 4 pilaren: onze mensen, cultuur, structuur en systemen.

Onze ambitiezinnen geven aan wat we willen bereiken met o.a. een grote aandacht voor de onderwijsloopbaan van onze leerlingen, sterke professionals, een ondersteunende scholengroep en een oplossingsgerichte cultuur van communiceren en samenwerken.We hebben op basis daarvan acties geformuleerd binnen 20 thema’s die worden omschreven in dit boekje.

Dit is de basis en start van onze visie, maar we blijven deze ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe inzichten en noden.

Ambities

In alles wat we doen, staat het realiseren van gelijke onderwijskansen en het creëren van kwaliteitsvol onderwijs voorop.

Onze ambitie is dat elke leerling eigenaarschap heeft over de keuzes binnen de onderwijsloopbaan, dit vanuit zelfkennis verruimd door de school, de ouders, de omgeving en de maatschappij.

Samen realiseren we dit door de leerling te coachen, stimuleren, laten ontdekken en ontplooien in een rijke leeromgeving op maat vanuit een focus op talenten, goesting, dromen, competenties en maximale leerkansen.

Burgerschap betekent voor ons dat al onze leerlingen en professionals actief participeren aan de maatschappij en deze vanuit onze GO! waarden mee vorm geven.

Als  professionals werken we gemotiveerd en motiverend.

We ontwikkelen ons leervermogen/onze talenten en inspireren elkaar door in professionele leergemeenschappen en (in)formele ontmoetingen samen te werken en expertise te delen. We dragen zorg voor elkaar en onze omgeving om het welbevinden te optimaliseren.

We tonen onze fierheid.

De Scholengroep is een sterk collectief dat een veilige basis vormt waar talent en identiteit erkend en ontplooid worden met ruimte en openheid voor verschillende meningen.

Het is een efficiënt kenniscentrum waarin we fier en motiverend samenwerken en waar ondersteuning geboden wordt.

We blijven investeren in een functionele,  aantrekkelijke en duurzame infrastructuur die de pedagogische visie van onze scholen uitstraalt.

We communiceren op een open en constructieve, positief kritische en veilige manier.

Zo kunnen we oplossingsgericht en democratisch samenwerken in een veilig klimaat.

Thema: Gelijke onderwijskansen

We focussen op het maximaal realiseren van gelijke onderwijskansen door in te zetten op een sterke onderwijsloopbaan binnen een sterk gedifferentieerd aanbod. Daarnaast werken we aan juiste verwachtingen en beeldvorming t.a.v. en met elke leerling. We zetten ook in op maximaal kwalificaties realiseren en optimaal toekomstperspectief bieden voor elke leerling.

Thema: een sterke OLB

We zien een sterke onderwijsloopbaan als onze voornaamste doelstelling en nemen het daarom overal mee in onze werking en beleid. We professionaliseren onze medewerkers en zetten via verschillende manieren in op het uitwerken en toepassen van materialen en methodieken die bijdragen tot een optimale onderwijsloopbaan van elke leerling.We beschouwen een krachtige leeromgeving en het inzetten op o.a. loopbaancompetenties binnen de curriculumrealisatie als noodzakelijke voorwaarden en drijfveren om ons onderwijs vorm te geven. We gaan doordacht om met scharniermomenten in de OLB, met inbegrip van breed informeren en versterken van de competenties alle betrokkenen.

Thema: kwaliteit

We beschouwen kwaliteitsvol onderwijs als onderwijs dat maximaal leerwinst realiseert door op maat van leerlingen doelgericht leerkansen te creëren. We monitoren onze onderwijskwaliteit door bewust en data informed beleid te voeren op elk vlak (visie, strategie, onderwijskunde en organisatie) en door loopbaanlang te professionaliseren, rekening houdend met talenten van de betrokkenen. We evalueren het kwaliteitsbeleid, zodat we kunnen bijsturen en/of borgen.

Thema: een sterk en gedifferentieerd aanbod

We creëren een aanbod dat kansen biedt aan alle talenten, leerstijlen en persoonlijkheden. Dat doen we door voldoende richtingen, methodieken, werkvormen en modellen gevarieerd in te zetten zodat elke leerling optimaal gemotiveerd is. We ondersteunen dit door in te zetten op 21e -eeuwse vaardigheden, zoals executieve functies en zelfregulerende vaardigheden. We bieden meer dan het curriculum, zodat elke leerling de kans krijgt om aansluiting te vinden bij de eigen talenten en interesses en die van anderen.

Thema: onderwijs op maat

We bouwen een sterk zorgcontinuüm uit met een brede basiszorg in elke school die resulteert in diversiteitsdenken en kwaliteitsvol handelen.Via verhoogde zorg en uitbreiding van zorg zorgen we ervoor dat voor elke leerling maximaal kan tegemoet worden gekomen aan de eigen onderwijsnoden. Ons ondersteuningsnetwerk, CLB en onze scholen voor buitengewoononderwijs zijn onze voornaamste partners in het realiseren van onderwijs op maat voor elke leerling die dat nodig heeft; zij geven de professionalisering van al onze leraren mee vorm. De leerling en ouder(s) zijn gelijkwaardige partners in het proces van onderwijs op maat.

Thema: curriculum

We werken doelgericht met onze leerplannen en besteden aandacht aan alle aspecten ervan. Onze leraren zijn vak-, didactisch, pedagogisch, en organisatorisch expert om de optimale realisatie en evaluatie van het curriculum te garanderen. Daarnaast professionaliseren we breed met het oog op o.a. 21ste -eeuwse vaardigheden en samen leren samenleven.

Thema: Leerlingbegeleiding

Met een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen realiseren we maximale ontwikkeling op vier domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. Iedereen werkzaam in onze scholen en centra is leerlingbegeleider en draagt mee zorg voor de leerling op elk vlak. We ontwikkelen beleid, strategie, tools en professionalisering om dit proces te realiseren en zo de maximale onderwijskansen te garanderen.

Thema: Opvolgen en evalueren

Om kwaliteit te realiseren en om de leerling (en ouder) goed te informeren, motiveren en laten participeren, zetten we een goede opvolging en evaluatie voorop.We vinden het belangrijk juiste feedback, feed up en feed forward te voorzien en een valide, transparante, eerlijke en representatieve evaluatiepraktijk te hanteren. Dit passen we toe in functie van leerlingen en het curriculum, maar ook op onze eigen praktijk en resultaten.

Thema: informatie en communicatie

We vinden het belangrijk dat elke leerling, ouder en medewerker van onze scholengroep tijdig op een heldere en duidelijke manier wordt geïnformeerd. De organisatie is er zodanig op gericht dat het gelijkwaardigheidsprincipe op alle niveaus aanwezig is en dat er tijd en ruimte is om elke stem te horen en dit op een respectvolle manier. Onze scholen en diensten voeren een actieve, transparante en actuele communicatie met interne en externe belanghebbenden in functie van efficiëntie en duidelijkheid.

Thema: partners en participatie

Onze scholen, diensten en medewerkers gaan respectvolle partnerschappen aan met de verschillende betrokkenen van ons onderwijs. De leerling zelf en diens omgeving zijn de eerste en grootste partner in al wat we doen. Daarnaast zetten we optimaal in op alle partnerschappen die onze kwaliteit versterken of waar wij een zinvolle bijdrage kunnen leveren in functie van de samenleving. Participatie veronderstelt een actieve, gewaardeerde rol binnen de processen van onze werking en gaat dus verder dan geïnformeerd zijn of gehoord worden.

Thema: burgerschap en samen leren samenleven

We vormen onze leerlingen tot actieve burgers die onze samenleving beter maken. Daartoe hanteren we de bouwstenen van burgerschap als leidende principes voor het creëren van onze Scholengroep-, school-, dienst- of centrumcultuur.Door het inzetten op vorming en het inoefenen en toepassen van omgaan met vrijheid en gelijkheid, macht en inspraak, democratische cultuur, identiteit, diversiteit, solidariteit, digitaal samenleven, duurzaamheid, globalisering en technologisch burgerschap dragen we individueel en als geheel ons steentje bij om een betere wereld vorm te geven.

Thema: oplossingsgericht samenwerken

We richten ons op het vinden van oplossingen door in samenwerking positief en constructief te denken en te handelen. We kijken kritisch naar wat beter kan, maar zetten steeds doelen voorop, om te groeien en te leren van en met elkaar. Problemen worden benoemd als leerkansen.

Thema: welbevinden en quality of life

We streven optimaal welbevinden na bij onze leerlingen, medewerkers, ouders en partners. Daartoe werken we zowel preventief door onze organisatie daarop af te stemmen, maar engageren we ons ook om het welbevinden op te volgen en adequaat te reageren wanneer dat nodig is. We nemen het Quality of Life-denken mee in ons handelen zodat we op lange termijn geluk en welzijn realiseren.

Thema: professionaliseren

We geloven in levenslang leren en hanteren een ‘growth mindset’. Iedereen krijgt kansen en ondersteuning om zich blijvend te ontwikkelen. We nemen daarbij de talenten en interesses van de betrokkene mee. Daarnaast nemen we de doelen die we voorop stellen op individueel en collectief vlak mee in het uitwerken van die professionaliseringsinitiatieven.We organiseren ons in professionele leergemeenschappen, die de sterkte van het individu combineren met de kracht van de samenwerkende en samen lerende groep. Zo versterken we het gepersonaliseerd samen leren voor leerlingen en maken we optimaal gebruik van de talenten van onze mensen.

Thema: ondersteuning scholengroep

De Scholengroep wil vooral ondersteunend en faciliterend werken. Vanuit openheid en oplossingsgericht samenwerken, wordt de aanwezige expertise ingezet in het belang van de hele Scholengroep en elke betrokkene. De Scholengroep neemt daartoe zelf initiatieven, maar stelt zich ook open en bereikbaar op om op vragen in te gaan.

Thema: taken, rollen en verantwoordelijkheden

We streven duidelijkheid na in rollen, taken, verantwoordelijkheden en mandaten. Zo kan er efficiënter samengewerkt worden en is er meer veiligheid. We evalueren en ontwikkelen onze medewerkers op basis van die duidelijke taken en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in het elkaar te versterken in professioneel handelen.

Thema: Leiderschap en besluitvorming

We beschouwen gedeeld leiderschap als uitgangspunt, maar niet als ultiem doel. Voor onze leidinggevenden is het een belangrijke uitdaging om zó leiding te geven dat leiderschap ontstaat waarbij iedereen in de organisatie een bijdrage levert aan effectieve samenwerking en duurzame ontwikkelingen van team en organisatie. We streven minstens democratische besluitvorming na; dit betekent dat een gekwantificeerde of gekwalificeerde meerderheid beslist. Daarnaast maken we ruimte voor Deep Democracy, waarbij de nee-stem volwaardig deel uitmaakt van het debat tot besluitvorming. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht in dialoog en in discussie. Onze besluitvorming doen we ook met aandacht en waardering voor andere opvattingen.Daarnaast laten we toe dat in bepaalde omstandigheden op basis van expertise, rol, verantwoordelijkheid of noodzaak een gemandateerde beslist in het belang van de organisatie en de medewerkers met de visie als kader en het gezamenlijk doel en belang voorop.

© 2023 GO! scholengroep Waasland. Alle rechten voorbehouden.
KlokkenluidersPrivacyverklaringCookieverklaring